Obchodní podmínky Altium International s.r.o.

Obchodní podmínky společnosti Altium International s.r.o.

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi společností Altium International s.r.o. (dále jen Altium International) a zákazníkem vznikající na základě kupní smlouvy, smlouvy o dílo, smlouvy o poskytování servisních služeb nebo smlouvy o poskytování digitálních služeb (dále jen smlouva).

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé smlouvy. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě, přičemž odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 

1.      Smlouva

 

 1. Veškeré Smlouvy lze uzavřít podpisem smlouvy na jedné listině nebo učiněním písemné objednávky (návrh na uzavření smlouvy) zákazníkem a jejím písemným odsouhlasením (akceptací) Altium International. Objednávky spotřebního materiálu a servisních služeb mohou být učiněny i faxem, elektronickou poštou nebo elektronickou objednávkou přes objednávkový e-shop (https://eshop.hpst.cz/), popř. telefonicky a současně elektronickou poštou. Objednávky přístrojů a smlouvy přijímá Altium International pouze jako písemné originály podepsané statutárními zástupci zákazníků nebo jimi zplnomocněnými osobami. Jednotlivé smlouvy jsou uzavřeny okamžikem podpisu smlouvy statutárním zástupcem Altium International nebo odsouhlasením písemné, faxové či elektronické objednávky pracovníky Altium International. Pravidla poskytování digitálních služeb jsou upravena v čl. 8. těchto obchodních podmínek a mají vůči ostatním ustanovením těchto obchodních podmínek speciální povahu, tedy mají přednost před aplikací ostatních pravidel dle těchto obchodních podmínek.
 2. Veškeré změny uzavřených smluv musí písemně odsouhlasit obě smluvní strany; zákazník hradí veškeré dodatečné náklady a zvýšení ceny plnění v případě změn smluvních podmínek iniciovaných z jeho strany.
 3. Altium International vyrozumí zákazníka neprodleně o všech modelových změnách nebo inovacích produktů v průběhu realizace smlouvy. Pokud tyto změny nevedou ke zhoršení parametrů zboží nebo k navýšení jeho konečné ceny, může je Altium International provést bez písemného souhlasu zákazníka.
 4. Smlouvu lze uzavřít také jako smlouvu rámcovou, kdy na základě jednotlivých objednávek zákazníka dle rámcové smlouvy bude Altium International dodáváno či poskytováno plnění opakovaně nebo dlouhodobě. V tomto případě se na objednávky zákazníka dle rámcové smlouvy vztahují podmínky dohodnuté v rámcové smlouvě a tyto obchodní podmínky.

 

2.      Nabídka, cena

 

 1. Nabídka vyhotovená Altium International a adresovaná zákazníkovi obsahuje zpravidla specifikaci základních podmínek smlouvy, zejména cenu zboží či služeb. Pouze tyto cenové informace jsou závazné. Pokud není uvedeno jinak, mají nabídky platnost 30 dnů od jejich vystavení.
 2. Nabídky za Altium International podepisuje obchodní zástupce, který nabídku zpracovává. V případě potřeby bližších informací ohledně ceny, pokud nejsou uvedeny v nabídce, tyto podává obchodní zástupce Altium International.
 3. Na základě nabídky je následně uzavřena smlouva nebo zákazníkem učiněna objednávka. V případě, že nabídka obsahuje specifikaci zboží či služeb, jejich cenu, místo, dobu a způsob plnění a tato je zákazníkem bezvýhradně v době její platnosti akceptována, je uzavřena smlouva.
 4. Ceny jsou vždy uváděny bez DPH, v případě potřeby je DPH uváděno jako samostatná položka. O DPH jsou ceny navýšeny při vystavení faktury podle zákonů platných v den zdanitelného plnění.
 5. Výsledná cena zboží je konečná a zahrnuje dopravu, pojištění a další výdaje spojené s dovozem zboží na místo určení. V některých případech jsou v cenách zahrnuty i servisní služby – instalace, familiarizace, školení atd.
 6. V ceně elektrozařízení a přístrojů a IT techniky je zahrnut recyklační poplatek REMA systému (www.remasystem.cz). Na Záznamových médiích je zahrnut autorský poplatek.
 7. Konečná cena (kupní, díla nebo servisních služeb) je uvedena ve smlouvě.

 

3.      Dodávka zboží

 

 1. Zboží je dodáváno na místo určení a v termínu specifikovaném ve smlouvě. Se zásilkou obdrží zákazník detailní dodací list s popisem a množstvím dodávaného zboží anebo služeb. Altium International odpovídá za ztráty nebo poškození zboží až do doby jeho předání zákazníkovi dopravcem. Převzetí zboží stvrzuje zákazník podpisem přepravních dokumentů. V této fázi zákazník stvrzuje, že zásilka má přepravnímu dokumentu odpovídající počet balení (krabic, palet atd.) a že zásilka není zřetelně poškozena.
 2. V případě dodávky spotřebního materiálu nebo zboží, které nevyžaduje instalaci servisním technikem Altium International, zákazník sám provádí detailní kontrolu jednotlivých položek zásilky a informuje okamžitě Altium International o případných zjevných vadách nebo nedostatcích. V těchto případech je nutno uplatnit reklamaci u Altium International nejdéle do pěti pracovních dnů od převzetí zásilky zákazníkem od dopravce, na pozdější reklamace v těchto případech nebude Altium International brát zřetel.
 3. V případě dodávky zboží, které vyžaduje instalaci servisním technikem Altium International, zůstává zásilka po převzetí zákazníkem od dopravce nerozbalena. Detailní převzetí zboží provede se zákazníkem servisní technik Altium International a veškeré nedostatky a vady zaznamená do instalačního protokolu Altium International.
 4. Altium International, není-li dohodnuto jinak, dodává předmět plnění v jakosti a provedení odpovídající účelu, k němuž se předmět plnění obvykle používá. Jakékoliv specifické požadavky na předmět plnění je proto zákazník povinen sdělit do doby potvrzení objednávky – uzavření smlouvy.
 5. Pokud se jedná o nákup dle vzorku, vždy rozhoduje jakost a provedení vzorku, který je zákazník povinen si bez zbytečného odkladu prohlédnout.
 6. Technická dokumentace – uživatelské příručky – jsou dodávány v anglickém a českém jazyce.
 7. Součástí dodávky přístrojů je prohlášení o shodě zařízení dle ustanovení zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění.
 8. Nebezpečí škody na prodávané věci (zboží) přechází na zákazníka okamžikem předání zboží zákazníkovi.
 9. V případě, že si zákazník zajišťuje dopravu zboží sám mimo území České republiky, je povinen předložit Altium International bez zbytečného odkladu potřebné dokumenty podle Článku 45a odst. 1 písm. b), odst. 3 Prováděcího nařízení Rady (EU) č. 282/2011, ze dne 15. března 2011, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty (přepracování), ve znění pozdějších změn, a také jinak poskytnout Altium International v tomto ohledu veškerou nezbytnou součinnost.  

 

4.      Platební podmínky, obchodní informace

 

 1. Cena je splatná po dodání zboží, díla či služby na místo určení a to zpravidla na základě faktury vystavené Altium International. Splatnost faktur, pokud není specifikováno jinak, je 14 dnů na spotřební materiál, servisní díly, služby a zboží dále neuvedené, 21 dnů na analytické systémy a konfigurace. Faktury obsahují všechny náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Zákazník se stává vlastníkem zboží dnem jeho úplného zaplacení. Dokladem o zaplacení je potvrzení peněžního ústavu zákazníka o uskutečnění bezhotovostního převodu na účet Altium International.
 2. Altium International je oprávněna požadovat platbu předem (zálohu) u nových zákazníků, zákazníků, kteří opakovaně nedodržují sjednanou splatnost faktur, nebo v případě požadavku na nestandardní plnění. Dodací lhůta v těchto případech začíná běžet až po uhrazení zálohy zákazníkem.
 3. Zákazník není oprávněn převést jakákoliv práva a povinnosti ze smlouvy či v souvislosti s ní na třetí osobu, zejména postoupit jakoukoliv pohledávku za Altium International, bez předchozího písemného souhlasu Altium International.
 4. Zákazník není oprávněn bez dohody s Altium International provádět žádné jednostranné zápočty, srážky nebo odklady vůči pohledávkám Altium International, a to bez ohledu na jakékoliv probíhající spory nebo vznášené nároky.
 5. Altium International neposkytuje souhlas s postoupením jakékoli smlouvy nebo její části na třetí osobu.

 

5.      Instalace přístrojů, záruka, školení

 

 1. V případě, že součástí dodávky zboží je i instalace, provádí se na základě výzvy zákazníka, nejpozději však do 30 dnů po dodávce zboží. Zákazník je povinen poskytnout Altium International k instalaci zboží potřebnou součinnost. Záruka na přístroje Agilent Technologies a jejich doplňky je 24 měsíců od instalace, záruka na přístroje jiných výrobců se řídí záručními pravidly těchto výrobců a může být specifikována v průběhu jednání o smlouvě. Pokud není uvedeno jinak, je záruka na přístroje jiných výrobců standardně 12 měsíců od instalace. Na spotřební materiál a náhradní díly je záruka 3 měsíce po dodání. Pokud není instalace provedena do 30 dnů po dodání zboží, může zákazník požádat o odklad – prodloužení záruky – po dohodě s pracovníky obchodního oddělení Altium International. V případě písemně neodůvodněného prodlení v instalaci ze strany zákazníka začíná záruční doba běžet automaticky dnem dodání na místo plnění.
 2. Záruka se nevztahuje na vady spotřebního materiálu a zboží, které vznikly nesprávným použitím zboží, zejména nevhodným spojením zboží s jinými zařízeními, použitím nevhodného spotřebního materiálu na zboží, nepřiměřenou údržbou zboží, Altium International neautorizovanou modifikací zboží či porušením záruční nálepky apod.
 3. Záruka se nevztahuje na vhodnost zboží pro určité speciální použití.
 4. Altium International v rámci poskytnuté záruky ručí výhradně za odstranění vady, která činí předmět plnění neupotřebitelným nebo jeho použitelnost je v důsledku výskytu vady velmi značně omezená a která vznikla v důsledku vady použitého materiálu nebo chybou výroby.
 5. Zákazník je povinen oznámit Altium International vady v záruční době a bezodkladně poté, kdy je zjistil nebo kdy mohly být při vynaložení dostatečné péče zjištěny. Zákazník je povinen reklamované zboží předat čisté a zdravotně nezávadné. Zdravotní nezávadnost je deklarována formulářem o dekontaminaci (formulář je k dispozici u Altium International na vyžádání). V opačném případě si Altium International vyhrazuje právo reklamované zboží nepřevzít. O výsledku reklamace je zákazník informován nejpozději do 2 týdnů od převzetí předmětu plnění k vyřízení reklamace. V případě nutnosti posouzení vad zboží výrobcem obvykle do 4 týdnů.
 6. V případě vady zboží důvodně uplatněné zákazníkem je Altium International oprávněna dle své volby vadné zboží vyměnit nebo je opravit.
 7. Při neoprávněné reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená vada nebo půjde o závadu nespadající do záruky) je zákazník povinen před zpětným převzetím zboží uhradit vzniklé náklady na přepravu a prohlídku, případně opravu.
 8. Součástí instalace je prověření funkčnosti zařízení a základní seznámení s obsluhou (familiarizace). Náplň familiarizace se řídí osnovou Altium International, která je součástí instalačního protokolu. Instalace a seznámení s obsluhou jsou stvrzovány oboustranným podpisem na instalačním protokolu.
 9. Pokud je součástí dodávky i externí školení obsluhy, dodává se formou skupinových školení v rámci kurzů, jejichž termíny vypisuje Altium International v průběhu roku. Informaci o termínech se zákazník dozví na webových stránkách Altium International v sekci “služby/školení“. Zákazník provede registraci účastníka na vybraném školení pomocí webového formuláře, který je k dispozici na webových stránkách jednotlivých školení nebo na stránce https://hpst.cz/registrace-na-skoleni-zavazna-prihlaska . Školení předplacené v rámci instalace přístroje musí být vyčerpáno do 12 měsíců od instalace.

 

6.      Záruční a pozáruční servis přístrojů

 

 1. Záruční a pozáruční servis přístrojů zabezpečuje Altium International prostřednictvím proškolených servisních techniků na základě požadavků zákazníků. V průběhu záruční lhůty jsou závady řešeny expresním způsobem při zahájení řešení závady nejpozději do 48 hod. od jejího nahlášení. Pozáruční závady mohou být řešeny v rámci servisních smluv s Altium International nebo formou individuálních smluv (objednávka a její odsouhlasení). Servisní požadavky přijímá servisní oddělení Altium International pomocí webového formuláře na stránce https://hpst.cz/servisni-pozadavek. V případě, že je formulář dočasně mimo provoz nebo zákazník nemá přístup na internet, je možno požadavek nahlásit telefonicky na čísle 725 631 863 a následně písemně elektronickou poštou na servis@hpst.cz nebo poštou na adresu sídla Altium International. Pro urychlení řešení závad u výrobků Agilent Technologies využívá servisní oddělení Altium International evropské konzultační středisko Agilent Technologies a jeho expertní systém se znalostní databází. V některých případech může být závada na základě doporučení výrobce řešena výměnou přístroje nebo jednotlivých modulů.
 2. Pozáruční opravy jsou účtovány jako materiál spotřebovaný při servisním zásahu, čas strávený u zákazníka a cestovní výlohy podle platného ceníku Altium International.
 3. Způsob odstranění vady a následný postup volí vždy Altium International. Servis se poskytuje na území ČR/SR.

 

 

 

7.      Servisní smlouvy, preventivní údržby, kvalifikační služby

 

 1. Altium International se zákazníkem uzavírá rámcové servisní smlouvy jak na provádění oprav po dobu trvání smlouvy, tak i na preventivní údržby a kvalifikační služby poskytované v tomto období (viz Rámcová smlouva o poskytování servisních služeb společností Altium International s.r.o.). Rámcová servisní smlouva definuje způsob spolupráce mezi zákazníky Altium International a servisem Altium International v oblasti poskytování a využívání servisních služeb Altium International, včetně prodeje servisních dílů a spotřebního materiálu v rámci poskytování těchto služeb a je na vyžádání dostupná v obchodním i servisním oddělení Altium International.
 2. Ceny preventivních údržeb a kvalifikačních služeb zahrnují i dopravu, vystavení protokolů a kvalifikační dokumentace. Ceny preventivních údržeb a kvalifikačních služeb nezahrnují náklady na materiál a taktéž náklady spojené s opravou při údržbě shledaných závad. Opravy závad jsou v tomto případě řešeny jako zvláštní placená oprava na základě individuální objednávky.
 3. Kvalifikační služby na základě prováděných testů hodnotí aktuální stav systému a poskytují uživateli informaci o tom, zda dotčený systém splňuje či nesplňuje požadované technické specifikace. Kvalifikační služba nenahrazuje opravu ani výrobcem doporučenou pravidelnou preventivní údržbu.
 4. Termín plnění – v případě servisní smlouvy je po nahlášení závady zahájen servisní zásah do dvou dnů (48 hod.). V případě preventivní údržby a kvalifikačních služeb je činnost plánována společně se zákazníkem tak, aby vyhovovala zákazníkem stanoveným lhůtám a termínům. Požadavky na termín kvalifikačních služeb předává zákazník Altium International nejpozději 10 pracovních dnů před tímto termínem.
 5. Servisní oddělení Altium International, přijímá objednávky na servisní práce v pracovní dny: pondělí – čtvrtek, 8:30 – 17:00 hod.; pátek, 8:30 – 15:00 hod.
 6. Nahlášení závady, popř. požadavku na termín kvalifikačních služeb, zasílá zákazník pomocí webového formuláře na stránce https://hpst.cz/servisni-pozadavek. V případě, že je formulář dočasně mimo provoz nebo zákazník nemá přístup na internet, je možno požadavek nahlásit telefonicky na čísle 725 631 863 a následně písemně elektronickou poštou na servis@hpst.cz nebo poštou na adresu sídla Altium International.
 7. Servis Altium International je oprávněn vydávat osvědčení o přístrojích pro potřeby auditů a kontrolních orgánů laboratoří v rámci regulovaného prostředí podle SOP Agilent Technologies, eventuálně jiných výrobců laboratorní techniky, která je součástí této smlouvy. Zákazníkovi – zodpovědné osobě dle čl. II. 1. servisní smlouvy – je předáván originál certifikátu k provedené kvalifikační službě potvrzený odpovědným nebo pověřeným zástupcem zákazníka a servisním technikem Altium International, který kvalifikační službu provádí.
 8. Závěrem každé servisní návštěvy je vystavena zpráva o provedeném servisním zásahu, tzv. servisní zakázka (SZ). SZ je vystavena a předána osobě přebírající servisní činnost buď v papírové formě, nebo zaslána elektronicky (e-mailem).

 

8.    Digitální služby

 1. Předmětem digitálních služeb je bioinformatická analýza dat. Výstupem služby pro zákazníka je datový soubor obsahující relevantní analytické informace o zkoumaném biologickém vzorku.
 2. Digitální služba je prováděná elektronicky prostřednictvím specializovaných informačních technologií. Data ke zpracování digitální službou zákazník předává ke zpracování elektronicky emailem nebo prostřednictvím zvláštního webového účtu, který mu je přidělen ze strany Altium International. Vzhledem k tomu, že se jedná o službu uzavřenou distančním způsobem zákazník souhlasí se započetím plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a bere na vědomí, že tím zaniká jeho právo na odstoupení od smlouvy. Výsledné datové soubory jsou zákazníkovi předávány uložením v příslušné sekci téhož zákaznického webového účtu. Smluvní povinnost dodat výstupní datový soubor s analytickým informacemi je splněna uložením tohoto datového souboru na webovém účtu zákazníka. O obsluze webového účtu je zákazník proškolen pracovníkem Altium International při jeho zřízení. Zákazník nesmí své přístupové údaje k webovému účtu poskytnout jiné osobě nebo nezávislým třetím stranám vyjma svých pověřených zaměstnanců, u nichž také učiní opatření proti zneužití nebo dalšímu rozšiřování přístupových údajů neoprávněným osobám.
 3. Ve zvlášť ujednaných případech může zákazník k provedení digitální služby předávat biologické vzorky Altium International fyzicky prostřednictvím specializovaného kurýra nebo vlastní přepravou za dodržení zvláštních právních předpisů a pokynů Altium International upravujících přípravu, přepravu a skladování takových vzorků. V takovém případě je vzorek předán Altium International k provedení digitální služby okamžikem předání osobou, která provedla přepravu, ledaže přepravu vzorku provádí přímo Altium International. Výstupní datový soubor s analytickými informacemi je i v tomto případě zákazníkovi předáván v elektronické podobě, dle předchozí domluvy. Předané vzorky se zákazníkovi nevrací, Altium International je může zlikvidovat. Zákazník si je vědom, že i v případě dodržení podmínek přípravy, přepravy a skladování vzorků nemusí být vzorek způsobilý k úspěšné bioinformatické analýze, případně může být bioinformatická analýza neúspěšná z jiných důvodů.
 4. Digitální služba probíhá formou zpracování dat počítačovým programem (software), jehož je Altium International vlastníkem (vlastníkem majetkových autorských práva) nebo který  Altium International užívá na základě licence. Zpracovávaná data i zpracovatelský program (software) mohou být uložena i na vzdáleném serveru umístěném ve třetích zemích mimo území Evropské unie.
 5. S ohledem na zvláštní povahu digitální služby se zákazník vzdává práva na náhradu jakékoli újmy vzniklé v důsledku neprovedené nebo chybné digitální služby a analýzy. Zákazník se též vzdává práv z odpovědnosti za případné vady digitální služby. V případě neprovedené nebo chybné digitální služby a analýzy má zákazník právo na vrácení poměrné části ceny neprovedené nebo chybné služby; chybně provedenou službu musí zákazník oznámit Altium International nejpozději do jednoho týdne od předání výsledných datových souborů, jinak zákazníkovi právo na vrácení poměrné části ceny služby zaniká.

 

 1. Zákazníkem předávaná data nebo biologické vzorky ke zpracování digitální službou musí být označeny tak, aby nemohlo dojít k jejich záměně a toto označení musí být anonymizované tak, aby nemohlo dojít k porušení práva na ochranu osobních údajů osoby, jejíž data nebo vzorky jsou zpracovávány. V opačném případě má Altium International právo odmítnout poskytnutí digitální služby.
 2. Není-li smluvními stranami zvlášť ujednáno jinak, je zákazník povinen výsledná analytická data digitální služby ze zvláštního webového účtu nebo jakkoli jinak převzata od Altium International ukládat na vlastní spolehlivé uložiště dat a zajistit jejich archivaci. Tím není dotčeno právo Altium International tato data uchovávat pro vlastní účely.
 3. Altium International neodpovídá za interpretaci výsledků digitální služby ani za jiné závěry (např. diagnostické závěry, léčební postupy apod.) učiněné na podkladě analytických výsledků digitální služby.
 4. Altium International má právo výsledná analytická data z digitální služby využívat pro úpravu a optimalizaci analytických algoritmů a postupů pro účely zefektivnění a optimalizace bioinformatických technologií a postupů. Za tím účelem zákazník uděluje Altium International časově i územně neomezený souhlas ke zpracování výsledných analytických dat z digitální služby včetně zpracování technických metaanalýz. Pro účely jiného využití je možné použít výsledná analytická data jen s výslovným souhlasem zákazníka. Zákazník má právo výsledná analytická data z digitální služby užívat neomezeně.

 

9.     Sankce

 

 1. V případě prodlení zákazníka s úhradou jakékoliv platby se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení, nejvíce však 5 % z celkové ceny. Povinnost uhradit platbu je splněna připsáním dlužné částky na účet Altium International. V případě prodlení Altium International s dodáním zboží dle smlouvy vzniká zákazníkovi právo účtovat Altium International smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení, nejvíce však 5 % z celkové ceny nedodaného zboží.
 2. Altium International je oprávněna pozastavit plnění závazků vyplývajících jí ze smlouvy, pokud bude zákazník v prodlení s jakoukoli platbou dle smlouvy nebo těchto obchodních podmínek, a to až do doby jejího úplného uhrazení. Altium International není v prodlení, je-li zákazník v prodlení s úhradou dlužné částky či se splněním některé své povinnosti dle smlouvy či těchto obchodních podmínek nebo s poskytnutím nezbytné součinnosti nutné ke splnění závazku Altium International.
 3. Zákazník je povinen, je-li v prodlení se zaplacením ceny nebo její části, umožnit Altium International výkon jejích vlastnických práv k předmětu plnění, tj. zejména sdělit, kde se předmět plnění nachází, umožnit Altium International vstup k němu a předmět plnění vydat a umožnit jeho odvoz.
 4. Všechny slevy z ceny zboží, díla či služeb jsou poskytovány pod podmínkou dodržení sjednaných termínů splatnosti. Pokud zákazník bude v prodlení s plněním jakéhokoliv peněžitého závazku, ztrácí první den prodlení nárok na všechny dosud poskytnuté slevy z ceny předmětu plnění.
 5. Ocitne-li se zákazník v prodlení se svým dílčím platebním závazkem (splátkou), stává se celý zbytek nezaplaceného závazku (ceny předmětu plnění) okamžitě splatným.

 

10.    Vyšší moc

 

 1. Žádná ze smluvních stran nenese odpovědnost za nesplnění smluvních povinností v důsledku vyšší moci. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a nemohou je ovlivnit. Pokud tato vyšší moc netrvá déle než šest (6) měsíců, prodlužuje se plnění závazků o dobu trvání této vyšší moci. V případě trvání vyšší moci déle než šest (6) měsíců, je nutné řešit vzniklou situaci vzájemnou dohodou mezi zákazníkem a Altium International.
 2. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí Altium International okamžitě zákazníka písemně o takovém stavu a jeho příčině a rovněž o jeho skončení. Jestliže zákazník neuvede písemně jinak, Altium International pokračuje v plnění svých závazků podle smlouvy, dokud je to rozumně praktické a musí hledat všechny rozumné alternativní prostředky pro plnění smlouvy, kterým nebrání událost vyšší moci.

 

11.    Ostatní práva a povinnosti smluvních stran

 

 1. Právní vztahy neupravené smlouvou nebo těmito obchodními podmínkami se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
 2. Pokud právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že se tento vztah řídí českým právem.

 

12.    Zpracování osobních údajů

 

Podrobnosti k zásadám zpracování osobních údajů jsou uvedeny na webových stránkách Altium International v části Ochrana soukromí, https://hpst.cz/ochrana-soukromi.

 

Tyto obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém a anglickém jazyce, přičemž v případě rozporů mezi oběma verzemi má přednost česká verze.

 

 

 

V Praze dne 1. července 2023

 

RNDr. Karel Vranovský, CSc. jednatel společnosti Altium International s. r. o.

 

Stáhnout PDF