2,3,3',4,5,5'-Hexachloro-4'-methoxy[13C12]biphenyl, 1.2ml x 50ug/ml, toluene

Zpět
Stáhnout PDF